Doposażenie Domu Kultury oraz świetlic z terenu Gminy Drwinia

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli zaprasza do składania ofert na doposażenie Domu Kultury oraz świetlic z terenu Gminy Drwinia w ramach projektu pn. ”Doposażenie Domu Kultury oraz świetlic z terenu Gminy Drwinia”.

Realizacja projektu jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Postępowanie prowadzone o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579).

Wszystkie szczegóły zamówienia określone zostały w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami załączonymi do niniejszego zapytania.

  1. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 1 w zamkniętej kopercie, z dopiskiem ”Oferta na: Doposażenie Domu Kultury oraz świetlic z terenu Gminy Drwinia” zadanie częściowe nr………………………………………
  2. Termin składania ofert do – 26.09.2019 roku do godziny 14.00.

Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest:

Radosław Brydniak – Dyrektor GCKIP  – tel. 12 281-70-44

Załącznik 1 część 3

Załącznik 1 -część 4

Załącznik nr 2 – Formularz OFERTY

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Załącznik 1 część 1

Zapytanie ofertowe GCKIP

Załącznik 1 część 2

Załącznik 1 część 5

 

Dodaj komentarz